Причини виникнення нещасних випадків на виробництві

            До одного з основних завдань охорони праці відноситься попередження травм, що є наслідком нещасних випадків на виробництві. Такими випадками вважаються факти дії небезпечного виробничого чинника на працюючого при виконанні ним трудових обов’язків або завдань керівника робіт. Ця дія проявляється тільки  за умови взаємодії двох складових.

            Перша – технічного походження (конструктивні недоліки устаткування, технології, будівель, інструменту, організації виробництва),визначування наявністю або раптовою появою на робочому місці, виробничій дільниці небезпечної зони. Розміри цієї зони позначаються простором , в якому можлива дія на працюючого небезпечного виробничого чинника.

          Друга складова обумовлена суб’єктивними якостями працюючого, що проявляються  в помилкових діях або необґрунтованому ризику із-за недоліків навчання або інструктажу, недосвідченості, перевтоми, порушення психофізіологічних функцій або слабкого контролю за виконанням працюючим правил і інструкцій з безпеки праці.

          Взаємодія цих складових носить випадковий характер, закінчується травмою, під якою розуміється ушкодження тканин і органів тіла, що виникають під дією на людину небезпечного виробничого чинника.

         Причини нещасних випадків розділяються на технічні, організаційно – технічні, і організаційні.

          До головних технічних причин відносяться : конструктивні недоліки устаткування; відсутність або несправність захисних, запобіжних облаштувань захисту від травм; несправності устаткування, будівель споруд, їх елементів, доріг і під’їздних шляхів.

Організаційно – технічні причини включають недосконалість і порушення технологічних процесів і порушення технічних правил експлуатації технологічного обладнання.

         До головних організаційних причин нещасних випадків відносяться:

- незадовільна організація, відсутність нагляду за виробництвом робіт;

- незадовільне утримання і недоліки в організації робочих місць;

- недоліки в навчанні безпечним прийомам роботи;

- допуск до роботи ненавчених, або не проінструктованих працівників;

- незастосування засобів індивідуального захисту через відсутність або невідповідності умовам праці;

- порушення трудової і виробничої дисципліни, експлуатація несправного устаткування, порушення правил руху внутрішньоцехового або внутрішньозаводського транспорту.

                     

                     Заходи попередження виробничого травматизму

           В залежності від виду дії травми розділяються на механічні (забиття, рани, переломи і т.п.), теплові (опіки, теплові удари), хімічні (опіки, задухи, гострі отруєння), електричні і т.п.

          Основним шляхом попередження механічних травм є застосування засобів колективного захисту. Захистні пристрої встановлюються між небезпечним виробничим чинником і працюючим. По конструкції вони розділяються на кожухи, двері, бар`єри, екрани і щити, а за способом виготовлення на суцільні , не суцільні, прозорі, комбіновані.

Широко використовуються для попередження травматизму різноманітні запобіжні, блокуючі та обмежувальні пристрої. Ці пристрої спрацьовують при порушенні технологічного процесу, помилкових діях працюючого і унеможливлюють його травмування.

         Широко застосовуються з метою запобігання виробничого травматизму різноманітні знаки безпеки і сигнальні кольори. Вони призначені для привертання уваги працюючого  до потенційно небезпечних зон, наявних на устаткуванні, технологічних лініях, на ділянках виробничого приміщення з метою попередження виробничих травм.

          Знаки безпеки розділяються на чотири групи: заборонні, застережливі, приписуючі і вказівні.

  • Заборонні знаки вказують працюючиь на неприпустимість певних дій (користуватися вогнем, палити, входити, гасити водою і т.п.).
  • Застережливі знаки попереджають про можливі потенційні небезпеки.
  • Приписуючі знаки вказують працюючому на необхідність дотримання певних правил особистої безпеки(працювати у захистному одязі, головному уборі, рукавицях, із запобіжним поясом і т.п.)
  • Вказівні знаки повідомляють працюючим про розташування засобів пожежного захисту, сповіщення про пожежу, пункту першої медичної допомоги, св`язку і т.п.)

Сигнальні кольори у вигляді похилих смуг, що чергуються, чорного і жовтого кольорів наносяться на елементи конструкцій будівель, устаткування, його обгороджувань, та на засоби внутрішньоцехового та міжцехового мобільного транспорту, які можуть стати травмуючими чинниками.

         Дотримання правил безпеки і інструкцій з охорони праці знижує вірогідність травматизму, а недотримання правил і інструкцій призводить до нещасних випадків і аварій.

 

 

Заступник начальника відділення                                                                    Щепаченко С.Ю.

 виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві  та

 професійних захворювань у Кременчуцькому районі.