Фонд соціального страхування України інформує

ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ – ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНЬОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

 Відповідно до ст. 3 Конституції України життя та здоров'я людини є найвищими соціальними цінностями. Безпека людини є неодмінною умовою сталого розвитку суспільства.

Щороку у Всесвітній день охорони праці, 28 квітня згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 у нашій державі  відзначають День охорони праці.

Цього року девіз Всесвітнього дня охорони праці: “Захищене і здорове покоління” збігається із завданням і метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який відзначається 12 червня.

У 2017 році Уряд України у Національній доповіді “Цілі сталого розвитку: Україна” визначив показники для досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів та суспільної думки щодо майбутнього країни. Одна із цілей – “Гідна праця та економічне зростання” – спрямована на забезпечення гідних і безпечних умов праці для всіх працівників.

Проект плану заходів із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2018 році за тематикою, встановленою Міжнародною організацією праці, відповідають статутним напрямам діяльності Фонду соціального страхування України, визначених ст. 9 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 №1105-ХІV в редакції Закону України від 28.12.2014 № 77-VІІІ (далі – Закон України № 1105).

Основними завданнями Фонду та його робочих органів є:

1)      реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, медичного страхування;

2)      надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг відповідно до Закону України № 1105;

3)      профілактика нещасних випадків;

6)      здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, у тому числі на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності;

7)      здійснення контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду;

8)      аналіз та прогнозування надходження коштів від сплати єдиного внеску.

Фонд та його робочі органи відповідно до покладених на них завдань:

1)      здійснюють управління та оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах бюджету Фонду, затвердженого Кабінетом Міністрів України, управління майном;

2)      проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, страхових виплат;

3)      здійснюють заходи з профілактики страхових випадків;

4)      забезпечують функціонування інформаційно-аналітичних систем;

5)      здійснюють обмін інформацією з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, реалізації державної податкової політики та з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Пенсійним фондом України для виконання Фондом покладених на нього функцій і завдань, визначених законодавством України;

6)      здійснюють контроль за використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи;

7)      беруть участь у проведенні наукових досліджень із питань соціального страхування населення, вивчають міжнародний досвід з метою запровадження інноваційних форм соціального страхування, виступають замовником наукових робіт, досліджень і методичного забезпечення;

8)      беруть участь у здійсненні міжнародного співробітництва для розв’язання проблем та обміну досвідом у сфері соціального страхування;

9)      здійснюють інші функції, передбачені статутом Фонду.

На виконання статутних функцій та обов’язків Фонду Кременчуцьким відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області (далі – відділення) при плануванні заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, враховано завдання, визначені у Національній доповіді.

Працююча молодь не завжди в достатньому обсязі володіє чинним  законодавством України в сфері захисту прав людини з охорони праці. Тому відділенням проводиться серед молоді та роботодавців широка інформаційно- консультативна та навчальна робота щодо підвищення правових знань громадян.

Запланованими відділенням заходами передбачається охоплення навчаннями школярів та студентів з метою формування розуміння важливості володіння знаннями у сфері охорони праці, фундаментації  поваги як до власного життя, так і до життя інших людей.

 Протягом 2017 року виробничий травматизм на підприємствах, в установах та організаціях міста Кременчук склав 40 нещасних випадків на виробництві та 7 випадків по Кременчуцькому району, із них по місту – 23 та по району – 4, визнані як такі, що пов’язані з виробництвом. Порівняно з 2016 роком кількість випадків по місту та району разом зменшилась на 9 випадків.

  Аналізуючи в цілому виробничий травматизм за галузями промисловості та враховуючи кількість нещасних випадків, яка сталася на підприємствах, установах та організаціях міста Кременчук та Кременчуцького району протягом 2017 року, можна встановити їх відсоткове співвідношення:  

       Незважаючи на зменшення кількості нещасних випадків, рівень виробничого травматизму серед підприємств, установ та організацій міста залишається досить високим.

Стаття 14 Закону України “Про охорону праці” вимагає від кожного працівника знань і виконання вимог нормативно-правових актів про охорону праці. Підвищення якості навчання є одним з основних завдань, поставлених перед роботодавцем. Обізнаність працівників із ризиками, які загрожують їм на виробництві, полегшують сприйняття ними необхідності дотримання вимог безпеки. Тому зміст нормативно-правових актів з охорони праці на підприємствах повинен бути максимально деталізований та конкретизований, адже незначне порушення цих вимог – це прямий шлях до виробничої травми чи професійного захворювання.

 Працівники відділення постійно беруть участь у розробленні нормативних актів про охорону праці підприємств, у перевірках знань з питань охорони праці працівників. Протягом минулого року були розповсюджені нормативні акти в електронному вигляді кількістю 1585 одиниць. За результатами перевірок знань працівників підприємств фактів непроходження навчання з питань охорони праці керівниками та спеціалістами з охорони праці не встановлено.

З метою впровадження та вдосконалення системи управління охороною праці фахівцями відділення постійно надаються консультації підприємствам-страхувальникам, у тому числі й щодо складання документів та розроблення заходів, направлених на профілактику виробничого травматизму та зниження рівня небезпеки виробництва. Так, у 2017 році надано 220 таких консультацій по місту та 27 – по району.

Одним із напрямів роботи Фонду соціального страхування України є проведення перевірок страхувальників із дотримання вимог чинного законодавства з питань охорони праці, за результатами яких фахівцями відділення надаються рекомендації для зниження рівня небезпеки виробництва щодо:

-        виконання вимог чинних нормативно-правових актів з питань охорони праці;

-        розроблення профілактичних заходів з питань охорони праці на наступний період;

-        підвищення рівня системи навчання та інформаційного забезпечення працівників щодо стану умов та безпеки праці;

-        підвищення персональної відповідальності кожного керівника та працівника за виконання покладених на них обов’язків з охорони праці;

-        поетапне зниження ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань за рахунок підвищення безпеки технологічних процесів, машин та механізмів, створення оптимальних умов праці;

-        забезпечення необхідними засобами для ефективного управління виробничими процесами, оновлення технологічного та виробничого обладнання, засобів колективного захисту працівників;

-        впровадження сучасних технічних засобів контролю виробничого середовища, автоматизованих інформаційних систем охорони праці і відповідного програмного забезпечення;

-        забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

-        своєчасне проведення медичних оглядів працівників, які працюють у тяжких та шкідливих умовах праці; 

-        забезпечення організації раціональної праці та відпочинку працівників, які працюють у тяжких та шкідливих умовах праці; 

-        підтримання санітарних норм на робочих місцях, особливо в зимовий період року та інше.

З метою висвітлення основних проблемних питань з охорони праці, шляхів їх вирішення та перспективних завдань щодо їх запобігання, а також напрямів роботи Фонду соціального страхування України, працівники відділення постійно беруть участь у нарадах, які проводяться страхувальниками міста та району, засіданнях комісій з охорони праці і профспілкових комітетів, семінарах-навчаннях та інших заходах. Безпосередньо головною метою для участі в таких заходах є роз’яснення страхувальникам змін, які відбуваються у чинному законодавстві та попередження його порушення.

 За результатами таких заходів відділенням проводиться поширення матеріалів щодо їх проведення у засобах масової інформації: публікації в місцевих газетах, на сайтах управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області, органів місцевого самоврядування та місцевих видань.

Безпечні й здорові умови праці дають можливість запобігати нещасним випадкам і професійним захворюванням на підприємствах, в установах, організаціях, що дає можливість людям повноцінно жити та бути щасливими. Тому робота Фонду соціального страхування України і в подальшому буде направлена на виконання законодавства України, Конституції України із забезпечення кожного працюючого громадянина належними умовами праці.