Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Кременчуцькому районі інформує

Зміст матеріалу: Вимоги нормативних актів України до організації проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві.

Цільова аудиторія: Керівники та спеціалісти з питань охорони праці підприємств, установ та організацій.

 

Проведення атестації робочих місць – обов`язок інженера з охорони праці чи інспектора з кадрів?

 

               При організації проведення на підприємстві робіт з атестації робочих місць за умовами праці дуже багато питань виникає при проведенні розподілу обов`язків між інженером з охорони праці і спеціалістом – кадровиком. Спираючись на чинні нормативні акти, що діють в Україні, спробуємо розібратися в цьому питанні.

              Атестація робочих місць проводиться відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442 (далі – Порядок № 442), та методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Мінпраці від 01.09.1992 № 41 (далі- Методичні рекомендації).

             Згідно з пунктом 4 Порядку № 442 атестацію робочих місць проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої має бути визначено наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж 1 раз на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається на керівника підприємства.

Пунктом 2.1  Методичних рекомендацій передбачено, що для організації проведення атестації робочих місць керівник підприємства, перш за все, видає наказ, в якому:

- визначає мету і завдання атестації;

- затверджує склад, голову і секретаря постійно діючої атестаційної  комісії,  визначає її повноваження , у разі потреби - склад цехових (структурних)  атестаційних комісії;

- установлює терміни і графіки проведення підготовчих робіт у структурних  підрозділах підприємства;

- визначає взаємодію із зацікавленими державними органами, громадськими

  організаціями (експертизою умов праці, санітарно - епідеміологічною  службою);

- визначає проектні, науково- дослідні установи для науково – технічної

  оцінки умов праці і участі в розробленні заходів по усуненню шкідливих

  виробничих факторів.

               До складу атестаційної комісії включають головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці та заробітної плати, охорони праці, медичних працівників підприємства, представників профспілкового комітету, іншого представницького органу трудового колективу.

               Головою комісії призначають головного інженера підприємства, заступника директора з виробництва або директора технічного.

               Атестаційна комісія є колегіальним органом, що вирішує всі питання, пов`язані  з проведенням атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві.

 

                           Завдання атестаційної комісії.

 

              Основні завдання атестаційної комісії підприємства визначено у пінкті 2.3 Методичних рекомендацій. Так, атестаційна комісія підприємства:

-    здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за проведенням

  виконавцями відповідної роботи на всіх етапах;

-     формує необхідну правову і нормативно – довідкову базу та організовує її

  вивчення;

-     визначає і залучає в установленому порядку необхідні організації до

  виконання спеціальних робіт;

-  складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;

-     організовує складання планів розташування обладнання по кожному

  підрозділу, визначає межу робочих місць ( робочих зон) та надає їм

  відповідний номер;

-    порівнює застосовуваниї технологічний процес, обладнання ,

  використовувані сировину і матеріали із передбаченими у проектах;

-    визначає обсяг необхідних досліджень шкідливих і небезпечних факторів

   виробничого середовища та організовує ці дослідження;

-    прогнозує та виявляє утворення шкідливих та небезпечних факторів на

  робочих місцях;

-   встановлює на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій

  працівників (ДКХП) відповідність найменування професій і посад  

  працівників, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично

  виконуваних робіт ( у разі відхилень назву професії (посади) приводять у

  відповідність і вносять зміни до трудової книжки);

-   складає Карту умов праці на кожне враховане  робоче місце або групу   

  аналогічних робочих місць;

-   складає за результатами атестації перелік робочих місць з несприятливими

  умовами праці;

-   уточнює діючі пільги та компенсації та вносить пропозиції щодо їх

  встановлення залежно від умов праці, визначає витрати на вказані цілі;

-   розробляє заходи щодо поліпшення умов праці та оздоровлення

  працівників.

            Для вирішення поставлених задач з атестації робочих місць між членами атестаційної комісії підприємства розподіляють обов`язки. Як правило їх здійснює голова атестаційної комісії.

 

Обов`язки працівника служби охорони праці під час атестації робочих місць.

               Як правило під час організації та проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві працівник служби охорони праці:

-    бере участь у визначенні обсягу необхідних досліджень шкідливих і

  небезпечних факторів виробничого середовища і трудовогго процесу;

-   бере участь у складанні переліку робочих місць, що підлягають атестації;

-   сприяє проведенню лабораторних та інструментальних досліджень  

 факторів виробничого середовища та трудового процесу на робочих місцях ;

-   забезпечує комплексну оцінку факторів виробничого середовища і  

 характеру праці на відповідність іхніх характеристик стандартам безпеки

 праці , будівельним та санітарним нормам і правилам;

-   здійснює у структурних підрозділах підприємства у межах компетенції

 керівництво роботами з оцінки технічного та організаційного рівня робочих

 місць, що підлягають атестації;

-   бере участь у проведенні досліджень зайнятості працівників у шкідливих

 умовах праці протягом робочого дня та визначенні тривалості дії

 виробничого фактора на організм працівників ( у відсотках від тривалості

 зміни);

-   визначає невідкладні заходи щодо поліпшення умов і безпеки праці, до

 розроблення і впровадження яких потрібно залучати сторонні організації та

 інших фахівців;

-   бере участь у складанні таких переліків:

     * перелік робочих місць,  виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;

     * перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад працівників,  

        яким пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів

        підприємства;

     * перелік робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких

        необхідно здійснити першочергові заходи з їх поліпшення.

             Крім того, кваліфікаційними характеристиками інженера з охорони праці та начальника відділу охорони праці, визначеними у Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336 (далі- Випуск 1 ДКХП), прямо передбачено деякі завдання і обов`язки з атестації робочих місць.

         Так начальник відділу охорони праці, зокрема: організовує вивчення умов праці на робочих місцях; надає методичну допомогу у складанні списків професій і посад, згідно з якими працівникам надаються пільги і компенсації за тяжкі, шкідливі або небезпечні умови праці; здійснює клнтроль за додержанням графіків замірів виробничого шуму, повітряного середовища, вібрації тощо.

          А інженер з охорони праці, зокрема: вивчає умови праці на робочих місцях ; разом з іншими підрозділами підприємства проводить роботу з атестації робочих місць; контролює дотримання графіків вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів ;   надає методичну допомогу у складанні списків професій і посад, згідно з якими працівникам надаються пільги і компенсації за тяжкі, шкідливі або небезпечні умови праці.

            Отже , безпосередня участь у проведенні атестації робочих місць за умовами праці начальника відділу охорони праці та інженера з охорони праці  чітко визначена їх кваліфікаційними характеристиками.

 

Обов`язки працівника відділу кадрів під час атестації робочих місць.

 

            Як правило, працівник відділу кадрів під час організації та проведення атестації робочих місць на підприємстві:

-   визначає коло працівників, які підлягають черговій атестації, забезпечує

 підготовку необхідних документів;

-   встановлює на підставі ДКХП відповідність назв професій та посад

 працівників, зайнятих на цих робочих місцях , характеру фактично

 виконаваних робіт, а також відповідність назв професій (посад)

 Класифікатору професій ДК 003:2010 (у разі відхилень назву професії

 (посади) приводять у відповідність, а до трудової книжки вносять зміни);

-   здійснює розрахунок тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу  

  із шкідливими і важкими умовами праці;

 -  готує проект наказу про результати проведення атестації робочих місць за

 умовами праці;

-   готує витяги з наказу і додає їх до трудових книжок працівників, професії  

 та посади яких внесено до перелікуробочих місць, виробництв, професій і

 посад із пільговим пенсійним забезпеченням.

         Згідно з Випуском 1 ДКХП начальник відділу кадрів , зокрема , бере участь у розробленні заходів щодо реалізації рекомендацій атестаційних комісій, визначає коло працівників, які підлягають черговій та повторній атестації, забезпечує підготовку необхідних документів.

         Інспектор з кадрів  готує необхідні матеріали для атестаційної комісії, вносить записи до трудових книжок , веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків  чергових відпусток, оформлює документи , нелбхідні для призначення пенсій працівникам підприємства.

          Отже участь у проведенні атестації робочих місць працівників кадрової служби також передбачена відповідними кваліфікаційними характеристиками.

         Залежно від специфіки підприємства, кількості робочих місць, на яких має бути проведена атестація робочих місць за умовами праці, склад і кількість членів атестаційної комісії може бути різним. Тож у обов`язки членів атестаційної комісії у кожному конкретному випадку мають бути розподілені таким чином, щоб максимально фахово виконати всі поставлені завдання атестації. Від того, наскільки чітко розподілені обов`язки між членами атестаційної комісії залежить якість проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 

 

Заступник начальника відділення                                           С.Ю. Щепаченко

 виконавчої дирекції Фонду соціального

 страхування від нещасних випадків на виробництві  та

 професійних захворювань у Кременчуцькому районі.

 

Нормативна база

Постанова КМУ «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 р. № 442

Методичні  рекомендації для  проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені  постановою Мінпраці від 01.09.1992 № 41

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України  « Про затвердження Випуску 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника «кваліфікаційних характеристик професій працівників від 29.12.2004 р. № 336